کد آیسیک چیست؟ ( ISIC )

کد آیسیک چیست؟ ( ISIC )

تعریف کد آیسیک (ISIC) کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده

ادامه مطلب >>